هر آنچه از یک شبکه متمرکز انتظار دارید…

با راه اندازی میکروتیک ، سیگنال های شبکه را به تسخیر خود درآورید.